פרויקט פא"י: פיקוח, אכיפה וישום הינו פרויקט ראשון מסוגו אשר שם לו למטרה לבחון יישום ואכיפה של חוקים בעלי השפעה על נשים, ובמיוחד בתחום דיני משפחה אשר מטרתם להיטיב, לסייע, ולקדם נשים בישראל.

החוק הראשון, אותו בחר מרכז רקמן לחקור ולהעמיק במידת אכיפתו הינו חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה- 1995, אשר נחקק במטרה להעניק לבתי הדין הרבניים כלים אזרחיים (בהתאם להלכה) להטלת סנקציות על סרבני גט. החוק נועד להקל על מצוקתן של הנשים העגונות ומסורבות הגט, אולם למרבה הצער, בתי הדין הרבניים ממעטים לעשות בו שימוש.

הדוח שלפנינו אינו מותיר כל מקום לספק: חוק קיום פסקי דין נותר כמעט כאות מתה בשיטה הישראלית, ואיננו מיושם כיום על ידי בתי הדין הרבניים באופן שיש בו כדי לתת מענה ראוי לתופעת סרבנות הגט בישראל.

מיעוט השימוש של בתי-הדין הרבניים בחוק נובע מטעמים שונים, ובהם החשש של בתי-הדין ממצב של גט מעושה; קושי של מזכירויות בתי הדין לעמוד בלוחות הזמנים לזימון הצדדים לדיון אוטומטי במתן צווי הגבלה; חוסר היכולת של בתי הדין לעקוב אחר יישום צווי ההגבלה, ועוד. מצד מסורבות ומסורבי הגט נראה כי מיעוט השימוש בחוק נובע מחוסר מודעות לכלי של צווי ההגבלה וקושי כלכלי להמשיך בהליכים משפטיים לאורך זמן רב.

מעל הכול, הדוח מעלה בעיה יסודית בשיטות איסוף הנתונים וקידוד הנתונים של בתי הדין הרבניים. איסוף הנתונים החלקי של בתי הדין הרבניים והכשלים הרבים בקידוד המידע הקיים מקשים עד מאוד על בקרת השימוש בכלי של צווי ההגבלה, ומסכלים מראש כל ניסיון לבחינה מעמיקה של תופעת סרבנות הגט בישראל. במיוחד מורגש חסרונו של מעקב אחר ההתפתחות האורכית של כל תביעת גירושין, על שלל ההליכים שהתקיימו בה.

בדוח נבדקו נתונים מבתי הדין הרבניים אודות היקף היישום (או העדר היישום) של החוק על-ידי בתי הדין הרבניים. בפרק הראשון לדוח מתואר הרקע לחקיקת החוק, וניתנת סקירה קצרה של תופעת סרבנות הגט בישראל עלרקע נתונים כלליים של דינמיקת הגירושין בבתי הדין הרבניים. בפרק השני מוצג ניתוח הנתונים שנתקבלו מבתי הדין אודות יישום החוק ונסקרות הבעיות המרכזיות שעולות ממנו. לבסוף מובאות הצעות חוק שגובשו במרכז רקמן לשיפור המצב.

לקריאת דוח פאי בתי דין רבניים

לקריאת דוח פאי גיל הנישואין