אישור תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי

בישיבה משותפת של ועדת הכלכלה והועדה לקידום מעמד האישה אושרו תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראות לעניין הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת פירוד), התשע"ד – 2014. התקנות הן למעשה השלמה של מהלך לתיקון החוק לזכויות הדייר בדיור הציבורי תשנ"ח 1998 לעניין הסדרת הזכות המגורים בדירה ציבורית בעת פירוד בני זוג, אשר מרכז רקמן לקח חלק מרכזי בקידומו. החוק והתקנות קובעים כי במקרה של פירוד, תינתן זכות השכירות בדירה הציבורית לבן הזוג שבחזקתו נמצאים רוב הילדים, להוציא מקרים בהם אחד מבני הזוג סובל ממוגבלות וחריגים נוספים. טובת הילד נקבעה כעקרון מנחה. מטרת התיקון הינה לסייע במניעת האפשרות של אחד מבני הזוג להפעיל לחץ כלכלי ודרישה לוויתורים כלכליים על השני, כאמצעי לחץ למתן גט.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו