הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 66

גיליון 66 (יוני 2024) של "הדין והדיין" – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה יצא לאור.

בגיליון שלפניכם פסקי דין מגוונים, ומחלקם עולים עקרונות בעלי משמעות
רחבה. כך, למשל, פסקי הדין הפותחים וחותמים את הגיליון. פסק הדין
הראשון קובע – במסגרת דיונו בזכותה של האשה לקבלת כתובתה – כי
תביעת שלום בית לכשעצמה אינה מהווה חזרה ממרידה אם אין היא מלווה
במעשים של ממש. ביה"ד מסתמך על פסיקתו משנת תשל"א של הרב
אליעזר גולדשמידט (שקיבלה את הערעור על פסיקת ביה"ד האזורי) ולפיה
"הרי שדין הוא כי על המורדת החוזרת ושבה בה, להוכיח כי אכן חזרתה כנה
ואמיתית היא, ולא די לה באמירה בעלמא אליו אשוב, אלא עליה לשכנע
ולהתקשר על פי בית דין, בקשר אמיץ, עד כי יבטח בה לב בעלה כי החזרה
יציבה היא, ואין היא מביאה למחשבה אולי תשב ימים אחדים או עשור ואחר
תלך". לאור זאת, קבע בית הדין במקרה דנן כי תביעת שלום הבית הייתה
מן הפה ולחוץ, וממילא ממשיכה האשה להיחשב כמורדת ולכן היא מפסידה
את כתובתה. יש לציין כי ישנם פסקי דין שעשו שימוש בדבריו של הרב
גולדשמידט גם כלפי בעל שטען לשלום בית רק מן השפה ולחוץ (ראו למשל
תיק (ב"ש) 113995/3, פורסם במאגרים).

בגיליון מופיעים פסקי דין בנושאים: כתובה, רכוש, ילדים, נישואין.

לקריאת גיליון 66 של "הדין והדיין" פסקי דין רבניים בנושאי משפחה, בהוצאת מרכז רקמן.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו