12.1.16: מרכז רקמן מברך על החלטת בג"צ מיום ה' 7.1.16, בג"צ 8213/14 בתיה כהנא דרור ואח' נגד השר לשירותי דת, אשר פורסמה היום, ושתאפשר מינוי אשה כמנהלת בתי הדין.

בהחלטתו קבע בית המשפט כי את סעיף 13 לחוק הדיינים תשכ"ט-1969 הקובע את תנאי הסף למינוי מנכ"ל בתי הדין הרבניים כמי שהוא "דיין" או מי ש"כשיר להתמנות כרב עיר", באופן שיאפשר מינוי אשה לכהונת מנהלת בתי הדין. בית המשפט אף קבע כי על היועץ המשפטי לממשלה להגיש תוך 30 יום הודעה לעניין אופן יישום הפרשנות […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו