הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 63

גיליון 63 (יוני 2023) של "הדין והדיין" – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה יצא לאור. בכמה מפסקי הדין המופיעים בגיליון זה של "הדין והדיין" אנו יכולים לראות כיצד בית הדיןהגדול – ערכאת הערעור של בתי הדין הרבניים – מתערב בפסיקותיו שלבית הדין האזורי. בשניים מפסקי הדין (2, 5) אף משתקפת מערכת יחסיםמורכבת, בה מגיב בית […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו