הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 64

גיליון 64 (אוגוסט 2023) של "הדין והדיין" – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה יצא לאור. פסק הדין הראשון בגליון זה עוסק במקרה קשה של עגינות מתמשכת.במסגרת דיונו בבקשת האשה לביטול הקידושין, דן ביה"ד הגדול במעמדהשל עסקת הטיעון במסגרתה הודה עד הקידושין בעבירות פדופיליה. לביה"דאין כל ספק שאין לייחס להודאה במסגרת עסקת הטיעון כל מעמד הלכתישל ראיה […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו