הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 63

גיליון 63 (יוני 2023) של "הדין והדיין" – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה יצא לאור.

בכמה מפסקי הדין המופיעים בגיליון זה של "הדין והדיין" אנו יכולים לראות כיצד בית הדין
הגדול – ערכאת הערעור של בתי הדין הרבניים – מתערב בפסיקותיו של
בית הדין האזורי. בשניים מפסקי הדין (2, 5) אף משתקפת מערכת יחסים
מורכבת, בה מגיב בית הדין האזורי על פסיקתו של בית הדין הגדול. אכן,
היחס בין שתי הערכאות הוא לעתים יחס מורכב, ולמרות הקמתו של בית
הדין הגדול לפני יותר ממאה שנים דומה כי לא כל הדיינים הפנימו את
משמעותו וחשיבותו של מוסד הערעור.

בגיליון מופיעים פסקי דין בנושאים: ילדים, כתובה, סדרי דין, מזונות אשה, רכוש.

לקריאת גיליון 63 של "הדין והדיין" פסקי דין רבניים בנושאי משפחה, בהוצאת מרכז רקמן.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו