12.1.16: מרכז רקמן מברך על החלטת בג"צ מיום ה' 7.1.16, בג"צ 8213/14 בתיה כהנא דרור ואח' נגד השר לשירותי דת, אשר פורסמה היום, ושתאפשר מינוי אשה כמנהלת בתי הדין.

בהחלטתו קבע בית המשפט כי את סעיף 13 לחוק הדיינים תשכ"ט-1969 הקובע את תנאי הסף למינוי מנכ"ל בתי הדין הרבניים כמי שהוא "דיין" או מי ש"כשיר להתמנות כרב עיר", באופן שיאפשר מינוי אשה לכהונת מנהלת בתי הדין. בית המשפט אף קבע כי על היועץ המשפטי לממשלה להגיש תוך 30 יום הודעה לעניין אופן יישום הפרשנות כי ניתן למנות אישה לתפקיד, כלומר מהם תנאי הכשירות לתפקיד, וזאת תוך הנחיה כי לא סביר לדרוש מנשים לעמוד בבחינות הסמכה הנדרשות מרב עיר.

המאבק למינוי אישה לתפקיד מנכ"לית לבתי הדין הרבניים הינו מאבק ארוך שנים. כבר ב 2010 הגיש מרכז רקמן בשיתוף עם ארגוני נשים נוספים עתירה דומה לזו אשר הוכרעה כעת בדרישה למינוי אישה לתפקיד. עתירה נוספת בהקשר הוגשה על ידי מרכז רקמן ב 2011. מסיבות פרוצדורליות שונות נדחו העתירות הקודמות. במקביל נקט מרכז רקמן מהלך לקדם שינוי חקיקתי שיאפשר מינוי של אישה לתפקיד.

ההחלטה האחרונה של בג"צ היא לפיכך ללא ספק ציון דרך רב משמעות במאבק זה. אנו תקווה שקרוב היום שבו תמומש ההחלטה שניתנה עכשיו, ובראש בתי הדין הרבניים תעמד לראשונה אישה.

לקריאת ההחלטה

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו